බෞද්ධ දේශපාලන දර්ශනය

මෙහි පළවන්නේ බෞද්ධ දේශපාලන දර්ශනය හා සිංහල භික්ෂුව ගේ ඓතිහාසික උරුමය සම්බන්ධව ලියැවුණු ග්‍රන්ථ වේ.

භික්ෂුවගේ උරුමය

අග්ගඤ්ඤ සුත්‍රය

කුක්කුර ජාතකය

කුලාවක ජාතකය

මහා සුපින ජාතකය(කොසොල් රජු දුටු සිහින දහසය)

ගණ්ඩතින්දු ජාතකය