වෙනත් බ්ලොග් අඩවි සහ සබැඳිසිංහලේ බ්ලොග් අඩවිය

මහා කළු සිංහලයෝ- බ්ලොග් අඩවිය - මෙහි ද සෑම සිංහල බෞද්ධයෙකු විසින්ම කියැවිය යුතු වටිනා පොත්පත් ගණනාවක් ඇත.

No comments:

Post a Comment

අදහස්