අපේ යතිවරු - යතිවර වතගොතසමීපාතීතයේ බෞධාචාර්යයෝ

අපේ යතිවරු - පරවාහැර සිරි රේවත හිමි

අපේ යතිවරු - යක්කඩුවේ ශ්‍රී පඤ්ඤාරාම හිමි

අපේ යතිවරු - වීදුරුපොල පියතිස්ස හිමි

අපේ යතිවරු - වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුභුති හිමි

අපේ යතිවරු - වැලිවිටියේ ශ්‍රී සෝරත හිමි

අපේ යතිවරු - වැලිවිටියේ ශ්‍රී පුඤ්ඤසාර හිමි

අපේ යතිවරු - වැලිතර ඤාණතිලක හිමි

අපේ යතිවරු - වැලිපටන්විල දීපංකර හිමි

අපේ යතිවරු - උඩකැන්දවල සිරි සරණංකර හිමි

අපේ යතිවරු - රත්මලානේ ශ්‍රී ධර්මාරාම හිමි

අපේ යතිවරු - පොල්වත්තේ ශ්‍රී බුද්ධදත්ත හිමි

අපේ යතිවරු - පැලෑනේ සිරි වජිරඤාන හිමි

අපේ යතිවරු - නාරද හිමි

අපේ යතිවරු - මහගොඩ ඤානිස්සර හිමි

අපේ යතිවරු - ලුණුපොකුණේ ශ්‍රී ධම්මානන්ද හිමි

අපේ යතිවරු - කොටහේනේ පඤ්ඤාකීත්ති හිමි

අපේ යතිවරු - කොටගම වාචිස්සර හිමි

අපේ යතිවරු - කෝදාගොඩ ශ්‍රී ඥානාලෝක හිමි

අපේ යතිවරු - කිරිවත්තුඩුවේ ශ්‍රී ප්‍රඥාසාර හිමි

අපේ යතිවරු - කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි

අපේ යතිවරු - කලුකොඳයාවේ ශ්‍රී පඤ්ඤාශේඛර හිමි

අපේ යතිවරු - කහවේ ශ්‍රී රතනසාර හිමි

අපේ යතිවරු - හීනටියන ශ්‍රී ධම්මාලෝක හිමි

අපේ යතිවරු - හපුතලේ ශ්‍රී ජනානන්ද හිමි

අපේ යතිවරු - ගණේගම ශ්‍රී සරණංකර හිමි

අපේ යතිවරු - බඹරැන්දේ සිරි සීවලී හිමි

අපේ යතිවරු - බැදිගම ශ්‍රී රතනපාල හිමි

අපේ යතිවරු - බද්දේගම ශ්‍රී විමලවංශ හිමි

අපේ යතිවරු - බද්දේගම ශ්‍රී පියරතන හිමි